V/v thực hiện KCB BHYT trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu 2021

V/v thực hiện KCB BHYT trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu 2021
Ngày 23/12/2020 BHXH tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 1870/BHXH-GĐBHYT V/v thực hiện KCB BHYT trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu 2021
, cụ thể như sau: